Projekta partneri

Projektu atbalsta

ISRNM vēstkopa

Esi informēts par mūsu jaunumiem!

Projekts
Versija drukāšanai
Versija drukāšanai

VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz) sadarbībā ar Rīgas Tehniskās Universitātes Dzelzceļa transporta institūtu (RTU) un Latvijas uzņēmumu SIA „Composite Constructions” (CC) 2012. gada augustā uzsāka Eiropas savienības (ES) programmas LIFE+ līdzfinansētu projektu „Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa pārvaldībā” (Innovative Solutions for Railway Noise Managment, Nr. LIFE11 ENV/LV/376).

Projekta ieviešanas pasākumi paredzēti līdz 2015. gada augustam, kad jāsasniedz trīs galvenie projekta mērķi. Pirmkārt, izmantojot inovatīvus, videi draudzīgus, troksni absorbējošus kompozītmateriālus, jāuzbūvē kilometru gara aizsargsiena, jāizstrādā un jātestē trokšņus mazinoši sliežu elementi Rīgā, Šķirotavas stacijas teritorijā, lai šajā blīvi apdzīvotajā vietā mazinātu vilcienu radīto trokšņu līmeni līdz normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem akustiski labvēlīgas vides rādītājiem. Otrkārt, minētajā teritorijā jāizveido zaļā dzelzceļa trokšņu aizsargsiena – mūžzaļu augu stādījumi dzelzceļa trokšņa papildus slāpēšanai. Treškārt, RTU Dzelzceļa transporta institūta pētniekiem jāpielāgo ES pielietotā vides trokšņa novērtēšanas metode RMR Latvijas un to valstu situācijai, kur izmanto 1520 mm dzelzceļa sliežu platumu.

Projekta ietvaros realizētie pasākumi nepieciešami ES pilsētu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, dzelzceļa radīto trokšņu mazināšanai, radot un testējot jaunas, videi draudzīgas tehnoloģijas. Rīgā īstenotais pasākumu kopums būs pilotprojekts citām blīvi apdzīvotām vietām dzelzceļa tuvumā Eiropā, sabiedrībai radot akustiski komfortablu dzīves vidi ar jaunu metožu un inovatīvu materiālu palīdzību. Projekta realizācijas laikā būs nodrošināts trokšņa līmeņa monitorings pirms un pēc aktivitāšu īstenošanas, kas ļaus izvērtēt projekta rezultātus.

LDz Projekta īstenošanā ir galvenais partneris jeb koordinējošais saņēmējs LIFE+ programmas dotācijas līguma kontekstā. Projekts ir unikāls Latvijas un visu to valstu mērogā, kas dzelzceļa pārvadājumiem izmanto 1520 mm sliežu platumu. Piedaloties projektā LDz apliecina, ka tas savas biznesa un Latvijas iedzīvotāju vajadzības samēro ar konkrētu rīcību, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un virzoties tuvāk ilgtspējīgiem risinājumiem.

RTU Dzelzceļa transporta institūts Projekta ietvaros ir saistītais saņēmējs un sadarbības partneris Projekta mērķu realizācijā. Šī iestāde ir vienīgā Latvijas Republikā, kuras pētniekiem ir pieredze regulāru dzelzceļa trokšņu mērījumos un citos ar šo tautsaimniecības nozari saistīto problēmu risinājumos. Projekta ietvaros RTU pētniekiem Nīderlandē izstrādātās un ES valstīs jau pielietotās dzelzceļa trokšņu novērtēšanas RMR metodes jāpielāgo atbilstoši Latvijas apstākļiem. Projekta noslēgumā jāizstrādā vadlīnijas vienkāršotai RMR metodes adaptēšanai Latvijā un citās valstīs, kur izmanto 1520 mm sliežu platumu un kur nav izstrādātas nacionālās metodes trokšņa novērtēšanai.

CC Projekta ietvaros ir otrs saistītais saņēmējs un sadarbības partneris Projekta mērķu realizācijā. Šis Latvijas uzņēmums ir ar ilgstošu pieredzi inovatīvu produktu izstrādāšanā un pielietošanā dažādu inženiertehnisko būvju veidošanai. CC, balstoties uz trokšņu modelēšanas rezultātiem, izstrādās jaunus kompozītmateriālus dzelzceļa trokšņu aizsargsienas būvniecībai. Sienas celtniecībā izmantotie materiāli spēs slāpēt vilcienu radīto troksni un būs videi draudzīgi, jo saturēs daudz dabiskās šķiedras (koksnes pārstrādes atlikumus un makulatūru), pārstrādāto gumiju vai TPE (termoplastisko elastomēru) un pārstrādāto plastmasu.

Projekta ieviešanas gaitā paredzēti vairāki sabiedrības informēšanas, skolu jaunatnes un Rīgas iedzīvotāju iesaistes pasākumi. Par projekta aktualitātēm pastāvīgu informāciju sabiedrība varēs iegūt šajā mājas lapā, Latvijas un arī ārzemju plašsaziņas līdzekļos.

Projekta darbības laiks ir trīs gadi: 2012. – 2015. gada augusts. Kopējās izmaksas : 1 466 810 EUR, no kā LIFE+ programma sedz 654 405 EUR un LVAF (Latvijas Vides aizsardzības fonds) 129 081. Projektam ir trīs īstenotāji (LDz, RTU un CC), kas Projekta realizācijā piedalās arī ar saviem ieguldījumiem.

LIFE+ programma ir ES finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE+ programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu ES vides politikas un likumdošanas izstrādē, papildināšanā un īstenošanā. LIFE+ programma ir uzsākta 1992. gadā. Līdz šim programmas ietvaros finansēti vairāk nekā 3700 projekti visās ES dalībvalstīs, ieguldot vairāk par 2,8 miljardiem eiro.

LIFE+ programmas finansējums pieejams arī Latvijā. Līdz šim kopā īstenoti 32 projekti, kas saņēmuši LIFE+ programmas finansējumu. No tiem 11 projekti attiecas uz vides aizsardzības jauninājumiem, 20 – uz dabas saglabāšanu, un viens – uz kapacitātes pilnveidošanu. Šo projektu kopējā investīciju summa ir 32,4 miljoni eiro, no kuriem 19,6 miljonus eiro piešķīrusi Eiropas Savienība.

Viens no pēdējiem realizētajiem LIFE+ programmas projektiem Latvijā bija „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmes novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” (www.rigapretpludiem.lv), kas noslēdzās 2012. gadā. Kopā ar „ISRNM” ieviešanas stadijā Latvijā vēl ir pieci LIFE+ līdzfinansētie projekti: „Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās teritorijās Latvijā” (noslēdzas 2013. gadā), „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes palienu pļavās” (noslēdzas 2014. gadā), „Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” (noslēdzas 2015. gadā), „Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā” (noslēdzas 2014. gadā), „Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija” (noslēdzas 2015. gadā).

Vairāk par LIFE+ programmu: www.ec.europa.eu./environment/life
Vairāk par Latvijā realizētajiem LIFE+ programmas projektiem:  latvia_lv_jun11.pdf